Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Handelsonderneming Jo Douven

 

Handelsonderneming Jo Douven

Tevens handelend onder de naam:                                 Douf

Vestigingsadres:                                                          Dorpstraat 100, 6438 JX, Oirsbeek

Email:                                                                         info@douf.nl

Website:                                                                      www.douf.nl

Telefoonnummer:                                                        046-4420052

Kamer van Koophandel nummer:                                  14074831

BTW nummer:

Openingstijden:                                                           maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 11.00 uur - 17.00 uur

zaterdag 10.00 uur - 16.00 uur                        

*In deze algemene voorwaarden zal de naam “Douf” worden gebruikt ter aanduiding van ondernemer.

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. Consument: een klant die kan worden beschouwd als een natuurlijk persoon welke handelt voor privédoeleinden;
 2. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt. In deze algemene voorwaarden wordt onder ondernemer “Douf”begrepen;
 3. Partijen: Douf en de consument tezamen;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Koop op afstand: een koop die tussen Douf en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de koop uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Koop: een koop tussen Douf en de consument in de fysieke winkel dan wel via de internetpagina/webshop van Douf (koop op afstand).
 7. Digitale content: content die op digitale wijze is geproduceerd en geleverd;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de consument of Douf in staat stelt aan haar gerichte informatie op te slaan op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en waarmee ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Technologie voor communicatie op afstand: technologie die kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Douf gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 10. Reflectie periode: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 11. Herroepingsrecht formulier: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europees Modelformulier voor herroeping.
 12. Aanvullende overeenkomst:  een overeenkomst waarbij de consument producten in verband met een overeenkomst op afstand werft en deze zaken door Douf worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Douf.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer een consument een product koopt bij Douf. Een consument kan een product aanschaffen via de fysieke winkel dan wel via de internetpagina van Douf.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door en namens Douf.
 3. Partijen kunnen slechts van deze algemene voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk (e-mail tevens hieronder begrepen) overeenkomen.
 4. De algemene voorwaarden worden voor de koop aan de consument verstrekt. Indien dit vanwege bepaalde redenen niet mogelijk is, zal Douf aan de consument aangeven hoe hij de algemene voorwaarden kan raadplegen.
 5. Indien een koop op afstand elektronisch wordt gesloten kan in afwijking van lid 4 en voordat de koop wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de koop tot stand komt, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Alle prijzen die door Douf worden genoemd zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW. De door Douf genoemde prijzen zijn echter exclusief andere kosten zoals eventuele administratiekosten, heffingskosten, verzend- of transportkosten tenzij dit tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Douf is te allen tijde bevoegd prijswijzigingen op producten, aangeboden in de fysieke winkel of op de webshop, door te voeren.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Douf bij het doen van de aanbieding of het sluiten van de koop niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht de koop te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij deze verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Aanbod

 1. Indien een aanbod een geldigheidsduur heeft, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien Douf gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Douf niet.
 3. Elk aanbod bevat de informatie zodat het duidelijk voor de consument is wat zijn rechten en plichten zijn.

 Artikel 5 - De (koop)overeenkomst

 1. De (koop)overeenkomst komt tot stand door aanbod en door aanvaarding. Zodra de consument het aanbod heeft aanvaardt, kan de overeenkomst niet meer ongedaan worden gemaakt, met uitzondering van hetgeen in artikel 3.4 en artikel 8 wordt aangegeven.
 2. Zodra de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, zal Douf deze aanvaarding elektronisch bevestigen.
 3. Indien de (koop)overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, zal Douf adequate technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zal Douf zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Douf zorgen voor passende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Betaling in een fysieke winkel dient vooraf op het moment van aankoop door middel van een contante - of pinbetaling plaats te vinden tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.
 2. Een betaling in de webshop kan plaatsvinden op de manieren zoals aangeboden in de webshop.
 3. In elk geval dient een consument - voor zover niet anders schriftelijk is bepaald tussen partijen - de door hem verschuldigde bedragen in elk geval te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien de consument niet (tijdig) aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door Douf is gewezen op zijn te late betaling, een termijn heeft gekregen van 14 dagen om alsnog aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen en betaling nog steeds uitblijft, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Douf gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen van EUR 2500,-; 10% over de daaropvolgende EUR 2500,- en 5% over de volgende EUR 5000,- met een minimum van EUR 40,-.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, kan Douf haar verplichtingen opschorten totdat de consument aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7 - Monsters- Modellen

Indien de consument een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht en kosten

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:
 • het product niet is gebruikt;
 • het geen product is dat snel kan bederven;
 • het geen product is dat in de aanbieding is gekocht;
 • het product is niet speciaal afgestemd (vervaardigd) voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften;
 • het geen product is dat om hygiënische redenen niet mag worden geretourneerd (ondergoed, badkleding etc);
 • het zegel nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud;
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is;
 • de aankoop geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
 • de consument geen afstand van zijn herroepingsrecht heeft gedaan.
 1. De bedenktijd als bedoeld in lid 1 gaat in:
 • Wanneer de consument slechts één product in een bestelling heeft gekocht: de dag waarop de consument dit product heeft ontvangen;
 • Wanneer de consument meerdere producten in één bestelling heeft gekocht: de dag waarop de consument het laatste product van deze bestelling heeft ontvangen;
 • Wanneer de bestelling uit meerdere producten of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een derde, het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 1. Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping van Bijlage I of op andere ondubbelzinnige en schriftelijke wijze aan Douf.

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van gebruik van het product die verder gaat dan toegestaan in lid 4.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgende op de in lid 3 bedoelde melding, zendt de consument het product terug aan Douf, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktermijn is verstreken.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Douf verstrekte instructies. Het product wordt geretourneerd met de originele labels er nog aan.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.

10.De ondernemer vergoedt de betalingen van de consument - exclusief   leveringskosten en verzendkosten - door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product onverwijld binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de ondernemer het product heeft ontvangen. De ondernemer gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt voor de aankoop van het product, tenzij de consument instemt met een andere methode.

 1. Aan de consument die een aankoop doet via de fysieke winkel komt geen bedenktijd toe van 14 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is bij een aankoop in een fysieke winkel niet van toepassing.

Artikel 9 - Retentierecht

 1. Douf blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de consument volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Douf uit welke overeenkomst tussen partijen dan ook met inbegrip van vorderingen ter zake van tekortkomingen in de prestatie. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de consument nog betalingen is verschuldigd aan Douf.
 2. Tot die tijd kan Douf zich beroepen op haar retentierecht en zaken terugnemen.
 3. Douf beroept zich op het haar retentierecht door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 4. Zodra de consument op de hoogte is gesteld van het ingeroepen retentierecht dient de consument de desbetreffende producten onverwijld aan Douf te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 5. De kosten voor het afhalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de consument.
 6. Douf is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de consument lijdt als gevolg van het gebruik van het retentierecht van Douf.
 7. Indien Douf gebruik maakt van haar retentierecht, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Douf het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 10 - afstand van verrekening

De consument doet afstand van zijn recht om een eventuele schuld aan Doufte verrekenen met een eventuele vordering op Douf.

Artikel 11 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de consument opgegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Douf het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 4. Bij niet tijdige betaling en het in verzuim zijn van de consument kan de consument geen bezwaar maken tegen een te late levering door Douf.

Artikel 12 -Leveringsperiode

 1. Een door Douf aangegeven leveringstermijn van een koop op afstand is indicatief en geeft de consument bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding van de overeenkomst of recht op een schadevergoeding tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering van een koop op afstand vangt aan zodra de consument het (elektronische) bestelproces en het betalingsproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen van Douf.
 3. De koper is gehouden de in de fysieke winkel gekochte producten direct in ontvangst te nemen, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.
 4. het risico met betrekking tot de producten gaat op de koper over op het moment dat de producten in zijn macht zijn gebracht (bezitsverschaffing).

Artikel 13 - Leverings - en verzendkosten

Alle leverings- en verzendkosten komen voor rekening van de consument, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. Bij bestellingen vanaf een bepaald bedrag, kan Douf gratis verzenden aanbieden.

Artikel 14 - Verpakken en verzenden

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de consument vóór ontvangst van het product een aantekening te laten maken door het bezorgbedrijf bij gebreke waarvan Douf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.
 2. Indien de consument zelf voor transport van een product zou zorgdragen, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden bij Douf, bij gebreke waarvan Douf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Artikel 15 - Garantie

 1. Douf staat er voor in dat het product beantwoordt aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing of defecten veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 3. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen in het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de consument, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk vastgesteld kan worden.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat over op de consument op het moment dat deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de consument of van een derde partij die het product in ontvangst neemt ten behoeve van de consument.
 5. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 6. Bij de koop van een product in de fysieke winkel heeft koper geen recht op retournering of ruiling van het gekocht product (of gekochte producten). In geval van een gebrek of defect van het product zal ondernemer - binnen de daaraan te stellen garantiebepalingen - binnen een redelijke termijn tot vervanging dan wel tot herstelling over gaan. Ter beoordeling van de ondernemer kan ook sprake zijn van een (al dan niet gedeeltelijke) restitutie van de aankoopprijs.

Artikel 16 - Vrijwaring

De consument vrijwaart Douf voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Douf geleverde producten.

Artikel 17 - Klachten

 1. De consument dient een door Douf geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de consument redelijkerwijs mocht verwachten, dan dient de consument Douf hiervan schriftelijk en zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte van te stellen (door middel van een ingebrekestelling).
 3. De klacht over het product kan worden verzonden aan info@douf.nl. Ook andere klachten kunnen aan dit e-mailadres worden gericht.
 4. De consument geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Douf in staat is adequaat te reageren.
 5. De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat een ingebrekestelling Douf ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 7. Na het ontvangen van de klacht zal Douf zo spoedig mogelijk -doch uiterlijk binnen 7 dagen - contact zoeken met de klager om de klacht te bespreken.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

 1. Douf is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de consument lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien Douf aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Douf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Douf aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus/flyer zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en./of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 19 -Vervaltermijn

Ieder recht van de consument op schadevergoeding van Douf vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek niet uit.

Artikel 20 - Ontbinding

 1. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Douf toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Douf niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Douf in verzuim verkeert.
 3. Douf heeft het recht de overeenkomst met de consument te ontbinden, indien de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden Douf goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal kunnen nakomen.

Artikel 21 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Douf niet aan Douf worden toegerekend wanneer sprake is van een overmachtsituatie.
 2. De in lid 1 genoemde overmachtsituatie is van toepassing (maar niet beperkt tot):  noodtoestand ( zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanbetalingen van leveranciers en overmacht bij leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroomstoringen, elektriciteitsproblemen, internet- en/of computerstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden, epidemieën en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Douf één of meer verplichtingen jegens de consument niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Douf weer aan haar verplichtingen kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Douf is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft behaald.

Artikel 22 -Wijzigingen van de (koop)overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan wijziging of aanvulling van de inhoud noodzakelijk blijkt, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 23 - Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. Douf is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen altijd door Douf worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Douf zoveel mogelijk vooraf met de consument besproken.
 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Artikel 24 - Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid van bepalingen van deze algemene voorwaarden

 1. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. Mocht een bepaling nietig , dan wel vernietigbaar, blijken te zijn, wordt deze in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Douf voor ogen had bij het opstellen van de algemene voorwaarden op dat punt.

Artikel 25 - Rechtsstelsel en bevoegde rechtbank

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing verklaard.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Douf  is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE  I : HERROEPINGSFORMULIER

 

Gelieve dit formulier in te vullen en te retourneren indien u de (koop)overeenkomst wilt otnbinden/herroepen.

 

 

Douf

Dorpstraat 100

6438 JX

Oirsbeek

info@douf.nl

 

(datum en plaatsnaam invullen)

 

Hierbij deel ik u mede dat ik de (koop)overeenkomst, gesloten op (datum invullen), betreffende de koop van de volgende goederen (of het volgende product) heb ontbonden:

 

 • (vul hier naam en specificaties product in)

 

Ik heb dit (of deze) product(en) besteld op (datum invullen) en heb ze ontvangen op (vul datum in).

 

Naam consument:

 

Adres consument:

 

Bestelnummer:

 

Klantnummer:

 

 

………………………………………………….

Handtekening consument

 

General Terms and Conditions Handelsonderneming Jo Douven

 

Handelsonderneming Jo Douven

Trading under the name(s):                            Douf

Business address:                Dorpstraat 100, 6438 JX, Oirsbeek

Email: info@douf.nl

Website:              www.douf.nl

Telephonenumber:       0031 46 44 200 52

Chamber of Commerce number:                                75733021

VAT number the Netherlands:                                     

Contact Hours:                    monday closed

                                                  tuesday- friday from 11.00 - 17.00

                                                                                   saturday from 10.00 - 16.00

 

*In these general terms and conditions, the name “Douf” will be used to designate the entrepreneur.

                                  

Article 1 - Definitions

In these terms and conditions the following definitions apply:

 1. Consumer: a customer who is an individual acting for private purposes;
 2. Entrepreneur: The natural or legal person who offers products and (access to) digital content to consumers at a distance. In these terms and conditions the entrepreneur “Douf” is understood;
 3. Parties: Douf and the consumer together;
 4. Day: Calendar day;
 5. Distance contract: an agreement concluded between Douf and the consumer within the framework of an organized system for distance selling of products and/or digital content, in which wholly or partly use is made of one or more techniques for remote communication;
 6. Contract: an agreement concluded between Douf and the consumer by a distance contract or physically bought in the store.
 7. Digital content: content which is produced and supplied in digital way;
 8. Durable data carrier: Any tool - including e-mail- that enables the customer or Douf to store information that is personally addressed to him in a way that future consultation or use during a period that is tailored to the purpose for which the information is intended, and which allows unaltered reproduction of the stored information;
 9. Technology for distance communication: Technology that can be used for concluding an agreement, without that the consumer and Douf have to meet in the same room at the same time.
 10. Reflection Period: The period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 11. Model withdrawal form: The European model withdrawal form included in Appendix I of these terms and conditions. Appendix I does not have to be made available if the consumer has no right of withdrawal with regard to his order.
 12. Additional Agreement: An agreement whereby the consumer products, digital content in connection with a distance contract  and these goods or digital content are provided by Douf or by a third party on the basis of an agreement between this third party and Douf.

Article 2 - Applicability

 1. These terms and conditions will apply when a consumer has bought a product by Douf. A consumer can buy a product online by the use of the webshop from Douf or physically at the store.
 2. These terms and conditions will apply to all quotations, offers, activities, orders, agreements and deliveries of products by or on behalf of Douf.
 3. Parties can only deviate from these conditions if they have explicitly agreed upon in writing.
 4. Before the agreement is concluded, the text of the general terms and conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, Douf will indicate, before the contract is concluded, how the general terms and conditions can be consulted by the consumer.
 5. If the distance agreement is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that the consumer can store them in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be consulted.
 6. In the event that specific product conditions apply in addition to these general terms and conditions, the third and fourth paragraphs apply mutatis mutandis and the consumer can always invoke the applicable provision that is most favorable to him in the event of conflicting conditions.

Article 3 - Prices

 1. All prices used by Douf are in euros, are inclusive of VAT and exclusive of any other costs such as administration costs, levies and travel-, shipping- or transport expenses, unless expressly stated otherwise or agreed otherwise.
 2. Douf is entitled to adjust all prices for its products or services, shown in its shop, on its website or otherwise, at any time.
 3. Increases in the cost prices of products or parts thereof, which Douf could not foresee at the time of making an offer or the conclusion of the agreement, may give rise to price increases.
 4. The consumer has the right to terminate an agreement as a result of a price increase as referred to in paragraph 3, unless the increase is the result of statutory regulation.

Article 4 - Offer

 1. If an offer has a limited period of validity, this will be expressly stated in the offer.
 2. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or digital content offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If Douf uses images, these are a true representation of the products, services and/or digital content offered. Obvious mistakes or obvious errors in the offer will not bind Douf.
 3. Each offer contains such information that it’s clear to the consumer what his rights and obligations are.

 Article 5 - The agreement

 1. The agreement is concluded, at the moment of acceptance by the consumer of the offer. After this acceptance the consumer is unable to terminate the agreement besides what is mentioned in article 3.4 and article 8 of these general terms and conditions.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, Douf will immediately confirm the acceptance of the offer electronically.
 3. If the order is concluded electronically, Douf will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, Douf will take appropriate security measures.

Article 6 -Payments and payment term

 1. Payment in a physical store must be made in advance at the time of purchase by means of cash or debit card payment, unless the parties agree otherwise in writing.
 2. A payment in the webshop takes place as determined in the webshop.
 3. In any case the customer must have paid the full amount of the order within 14 days after the agreement is concluded.
 4. If the consumer does not fulfill his payment obligations in time, after he has been informed by Douf of the late payment and the entrepreneur has granted the consumer a period of 14 days to still meet his payment obligations, the statutory interest will be owed on the amount. Also Douf is entitled to charge extrajudicial collection costs.These extrajudicial collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to EUR 2500,-- and 5% on the next EUR 5000,-- with a minimum of EUR 40,--.
 5. If the customer does not pay on time, Douf may suspend its obligations until the customer has met his payment obligation.

 

Article 7 - Samples / models

If the customer has received a sample or model of a product, he cannot derive any rights from this other than that it is an indication of the nature of the product, unless the parties have explicitly agreed that the products be supplied conform to the sample or model.

Article 8 - Right of withdrawal

 1. A consumer may cancel an online purchase during a cooling-off period of 14 days without giving any reason, provided that:
 • the product has not been used
 • it is not a product that can spoil quickly
 • it is not a product that has been bought at sale
 • the product is not specially tailored for the consumer or adapted to its special needs
 • it is not a product that may not be returned for hygienic reasons (underwear, swimwear, etc.)
 • the seal is still intact, when the product is a data carrier with digital content
 • the product is not a separate magazine or a loose newspaper
 • the purchase does not concern an (assignment to) urgent repair
 • the consumer has not renounced his right of withdrawal
 1. The cooling-off period of 14 days as referred to in paragraph 1 commences:
 • When the consumer has bought only one product in one order: the day when the consumer has received this product.
 • When the consumer has bought multiple products in one order: the day when the consumer has received the last product of this order.
 • When the order consists of more products or parts: the day when the consumer, or a third party, has received the last part.
 1. The consumer can notify his right of withdrawal via Douf if desired by using the withdrawal form that can be found at Appendix I. The consumer can notify his right of withdrawal also in another unambiguous, written way.
 2. During the withdrawal period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the product. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.
 3. The consumer is liable for depreciation of the product that is the result of a way of using the product that goes beyond what is permitted in paragraph 5.
 4. As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 3, the consumer returns the product to Douf, failing which his right of withdrawal will lapse. The consumer has in any case observed the return period in he returns the product before the reflection period has expired.

 

 

 1. The consumer returns the product with all accessories supplied, if possible in its original condition and packaging and in accordance with the instructions provided by Douf.
 2. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies with the consumer.
 3. The consumer bears the direct costs of returning the product.
 4. Douf will reimburse the payments form the consumer -excluding delivery costs - charged by the entrepreneur for the returned product, without delay but within 14 days following the day on which the consumer notifies him of the withdrawal. The entrepreneur will wait with repayment until he has received the product. The entrepreneur uses the same payment method that the consumer has used for the buy of the product, unless the consumer agrees to a different method.
 5. Consumers who make a purchase through the physical store are not entitled to a cooling-off period of 14 days within which the consumer can make use of the right of withdrawal. The right of withdrawal does not apply to a purchase in a physical store.

Article 9 - Right of retention

 1. Douf remains the owner of all delivered products until the consumer has fully complied with all its payment obligations with regard to Douf under whatever agreement with Douf including claims regarding the shortcomings in the performance. The right of retention also applies on the basis of previous agreements from which the consumer still owes payments to Douf.
 2. Until then, Douf can invoke its right of retention and take back the goods.
 3. Douf invokes the right of recovery by means of a written or electronic announcement.
 4. As soon as the consumer has been informed of the claimed right of recovery, the consumer must immediately return the products concerned to Douf unless the parties agree to make other arrangements about this.
 5. The costs for the collection or return of the products are at the expense of the consumer.
 6. Douf  is never liable for any damage that the consumer may suffer as a result of using his right of retention.
 7. If Douf invokes its right of retention, the agreement will be terminated and Douf has the right to claim compensation, lost profits and interest.

Article 10 - Settlement

The consumer waives his right to settle any debt to Douf with any claim on Douf.

 

Article 11 - Delivery

 1. Delivery takes place while stocks last.
 2. Delivery of products ordered online takes place at the address indicated by the consumer.
 3. If the agreed price is not paid on time, Douf has the right to suspend its obligations until the agreed price is fully paid.
 4. In the event of late payment, the customer is automatically in default, and hereby he cannot object to late delivery by Douf.

Article 12 -Delivery period

 1. Any delivery period specified by Douf at his webshop is indicative and does not give the consumer the right to terminate the contract or compensation if this period is not met, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing.
 2. The delivery starts once the consumer has fully completed the (electronic) ordering process and payment process and received an (electronic) confirmation of his order from Douf.
 3. The consumer is obliged to immediately receive the products purchased in the physical store, unless parties agree otherwise in writing.
 4. The risk with regard to the products passes to the consumer at the moment the products are brought into his control (transfer of possession).

Article 13 - Transport costs

Transport costs are on behalf of the consumer, unless the parties have agreed upon otherwise. Douf can offer free shipping on orders over a certain amount.

Article 14 - Packaging and shipping

 1. If the package of a delivered product is opened or damaged, the consumer must have a note drawn up by the forwarder or delivery person before receiving the product. In the absence of which Douf may not be held liable for any damage.
 2. If the consumer himself takes care of the transport of a product, he must report any visible damage to products or the packaging prior to the transport to Douf, failing which Douf cannot be held liable for any damage.

Article 15 - Guarantee

 1. Douf guarantees that the product complies with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and the legal provisions existing on the date of concluding the agreement and/or government regulations.
 2. The warranty relating to products only applies to defects caused by faulty manufacture, construction or material.
 3. The warranty does not apply in the event of normal wear and tear and damage resulting from accidents, changes made to the product, negligence or improper use by the consumer, or when the cause of the defect cannot clearly be established.
 4. The risk of loss, damage or theft of the products that are the subject of an agreement between the parties, will pass on to the consumer when these products are legally and/or factually delivered, at least are in the power of the consumer or of a third party who receives the product for the benefit of the consumer.
 5. An extra guarantee provided by the entrepreneur, his supplier, manufacturer or importer, never limits the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur under de agreement if the entrepreneur has failed to fulfill his part of the agreement.
 6. When purchasing a product in the physical store, the buyer has no right to return or exchange the purchased product (or purchased products). In the event of a defect in the product, the entrepreneur will replace or repair within a reasonable period of time within the warranty provisions. At the discretion of the entrepreneur, there may also be a (partial) refund of the purchase price.

Article 16- Indemnity

The consumer indemnifies Douf against all third-party claims that are related to the products and/or services supplied by Douf.

Article 17 - Complaints

 1. The consumer must examine a product or service provided by Douf as soon as possible for possible shortcomings.
 2. If a delivered product does not comply with what the consumer could reasonably expect, the consumer must inform Douf of this as soon as possible, but in any case within 14 days after the discovery of the shortcomings (by a written letter of default).
 3. Complaints about  products can be sent to info@douf.nl. Other complaints can also be
 4. The consumer gives a detailed description as possible of the shortcomings, so that Douf is able to respond adequately.
 5. The consumer must demonstrate that the complaint relates to an agreement between the parties.
 6. It is the responsibility of the consumer that a notice of default actually reaches Douf (in time).
 7. After receiving the complaint, Douf will contact the complainant as soon as possible- but no later than within 7 days - to discuss the complaint.

Article 18 - Liability

 1. Douf is only liable for any damage the consumer suffers if and insofar as this damage is caused by intent or gross negligence.
 2. Douf is liable for any damage, it is only liable for direct damages that results from or is related to the execution of an agreement.
 3. Douf is never liable for indirect damages, such as consequential loss, lost profit, lost savings or damage to third parties.
 4. Douf is liable, its liability is limited to the amount paid by a closed (professional) liability insurance and in the absence of (full) payment by an insurance company of the damages the amount of the liability is limited to the (part of the) invoice to which the liability relates.
 5. All images, photos, colors, drawings, descriptions on the website or in a catalog are only indicative and are only approximate and cannot lead to any compensation and/or (partial) dissolution of the agreement and/or suspension of any obligation.

Article 19 -Expiry period

Every right of the customer to compensation from Douf shall, in any case, expire within 12 months after the event from which the liability arises directly or indirectly. This does not exclude the provisions in article 6:89 of the Dutch Civil Code.

Article 20 - Dissolution

 1. The consumer has the right to terminate the agreement if Douf imputably fails in the fulfillment of his obligations, unless this shortcoming does not justify termination due to its special nature or because it is of minor significance.
 2. If the fulfillment of the obligations by Douf is not permanent or temporarily impossible, dissolution can only take place after Douf is in default.
 3. Douf has the right to terminate the agreement with the consumer, if the consumer does not fully or timely fulfill his obligations under the agreement, or if circumstances give Douf good grounds to fear that the consumer  will not be able to fulfill his obligations properly.

Article 21 -Force majeure

 1. In addition to the provisions of article 6:75 Dutch Civil Code, a shortcoming of Douf in the fulfillment of any obligation to the consumer cannot be attributed to Douf in any situation independent of the will of Douf, when the fulfillment of its obligations towards the consumer is prevented in whole or in part or when the fulfillment of its obligations cannot reasonably be required from Douf.
 2. The force majeure situation referred to in paragraph 1 is also applicable - but not limited to: state of emergency (such as civil war, insurrection, riots, natural disasters, etc.); defaults and force majeure of suppliers, delivery men or other third parties; unexpected disturbances of power, electricity, internet, computer or telecoms; computer viruses, strikes, government measures, unforeseen transport problems, bad weather conditions and work stoppages.
 3. If a situation of force majeure arises as a result of which  Douf cannot fulfill one or more obligations towards the consumer, these obligations will be suspended until Douf can comply with it.
 4. From the moment that a force majeure situation has lasted at least 30 calendar days, both parties may terminate the agreement in writing in whole or in part.
 5. Douf does not owe any (damage) compensation in a situation of force majeure, even if it has obtained any advantages as a result of the force majeure situation.

Article 22 -Modification of the agreement

If, after the conclusion of the agreement and before its implementation, it appears necessary to change or supplement its contents, the parties shall timely and in mutual consultation adjust the agreement accordingly.

 

Article 23 - Changes in the general terms and conditions

 1. Douf is entitled to amend or supplement these general terms and conditions.
 2. Changes of minor importance can be made at any time.
 3. Major changes in content will be discussed by Douf with the consumer in advance as much as possible.
 4. Consumers are entitled to cancel  or terminate the agreement in the event of a substantial change to the general terms and conditions.

Article 24 - Consequences of nullity or annullability

 1. If one or more provisions of these general terms and conditions prove null or annullable, this will not affect the other provisions of these terms and conditions.
 2. A provision that is null or annullable shall, in that case, be replaced by a provision that comes closest to what Douf had in mind when drafting the conditions on that issue.

Article 25 - Applicable law and competent court

 1. Dutch law is exclusively applicable to all agreements between the parties.
 2. The Dutch court in the district where Douf is established is exclusively competent in case of any disputes between parties, unless the law prescribes otherwise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX I : WITHDRAWAL FORM

 

Only complete and return this form if you wish to dissolve/ revoke the agreement.

 

 

Douf

Dorpstraat 100

6438 JX

Oirsbeek

info@douf.nl

 

(Date and place)

 

I hereby inform you that I have terminated the agreement, concluded on (fill in date), concerning the sale of the following goods (or the following product):

 

 • (fill in specification product)

 

I ordered this (or these) product(s) on (fill in date) and received them on (fill in date).

 

 

 

Name consumer:

Adres consumer:

Ordernumber:

Clientnumber:

 

 

 

………………………………………………….

Signature consumer

 

Winkelwagen
Inloggen

Nog geen account?

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Begin met typen om producten te zien die je zoekt.